اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری: 27 و 28 دی ﻣﺎه 1391

ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎه 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ DNA

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ DNA

ﺣﻔﺎﻇﺖ از DNA ﻃﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﺳﺘﺨﺮاج DNA

اﺳﺎس واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ای ﭘﻠﻴﻤﺮاز

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اوﻟﻴﻪ: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎراﺋﻲ ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ

آﺷﻜﺎرﺳﺎزی DNA

آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ (اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ و ذﺧﻴﺮه داده ﻫﺎ)

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﻮع و رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ

آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻓﺮاد

آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ (AMOVA)

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛـﺰ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ      www.irbic.ir  ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 09122191787 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.  

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 دی 1391    | توسط: مریم حسینی    | طبقه بندی: کارگاه ها و دوره های آموزشی ژنتیک،     | نظرات()