عناصر تنظیمی در گروه ژنهای علامت گذاری شده نیز شامل noncoding RNAS وRegions  Mifferentials Methylated (DMRs) است كه یك Cis – acting element  هستند كه هر خوشه را كنترل می كنند و به تعداد خوشه این مراكز (IC) وجود دارد وقتی این عناصر تنظیمی یك یا تعداد بیشتری ژن علامت گذاری شده را كنترل می كنند بنام نواحی كنترل كننده علامت گذاری یا imprinting control regions ICR)) خوانده می شوند.

DMRs معمولاً قطعات غنی از بازهای G , C هستند كه یك كپی آن متیله و كپی دیگر غیر متیله است . متیلاسیون DNA ناحیه IC یا DMRs كلید اصلی تفاوت بین اللهای پدری و ماری است در واقع نواحی علامت گذاری شده شامل ژنهایی است كه RNAS noncoding را كد می كند . حذف ناحیه IC موجب ایجاد خاصیت علامت گذاری برای تمام ژنهای آن خوشه می شود.

 علامت باید حین گامت سازی برداشته شود و سه مرحله اساسی Establishment  ٬  Maintenanceو Erasure باید بدون نقص صورت گیرد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 دی 1391    | توسط: والیده سلحشور    | طبقه بندی: آموزش ژنتیک کلاسیک، ژنتیک پزشکی،     | نظرات()